คอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์

คอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์

สร้างโดย นายปิติพงษ์ ประภามณฑล

5 (Average from 1 รีวิว)

ทางบริษัท ริช พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้เปิดอบรมหลักสูตรพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางช่างไฟฟ้า ช่างโซล่าเซลล์ หรือผู้ที่สนใจทางด้านโซล่าเซลล์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ตามความต้องการของลูกค้าได้


กลุ่มเป้าหมาย


1.    ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางช่างไฟฟ้า ช่างโซล่าเซลล์

2.    ผู้ที่สนใจทางด้านโซล่าเซลล์และพลังงานทดแทน


ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้งานเอง หรือออกแบบระบบโซล่าเซลล์ตามความต้องการของลูกค้าได้


รายละเอียดหัวข้อการอบรม 


1.Course Online Intro

แนะนำคอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์

2. Agenda

หัวข้อการอบรมในคอร์ส

3. Basic

พื้นฐานไฟฟ้า และการเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนาน (Basic of Electrical)

4. Solar system Type

ชนิดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell system Type)

5.Solar Component - Solar Panel

ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ - แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

6.Solar Component – Battery

ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ - แบตเตอรี่ดีพไซเคิล (Deep Cycle Battery)

7.Solar Component - Solar Charger

ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ - เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ (Solar Charge Controller)

8.Solar Component – Inverter

ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ - เครื่องแปลงกระแสไฟ (Inverter)

9.Solar System Protection

ระบบป้องกันโซล่าเซลล์ (Solar System Protection)

10.Solar Mounting

อุปกรณ์โครงยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting and Floating System)

11.Off-Grid Design

การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-Grid Solar System Design)

12.Hybrid Off-Grid Design

การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริด (Hybrid Off-Grid Solar System Design)

13.On-Grid Design

การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid Solar System Design)

14.Hybrid Off-Grid High Volt

ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริดแรงดันสูง (High Voltage Hybrid Off-Grid Solar System Design)

15.Solar Pump and Air-Con System

ระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำ (Solar Pump System) และระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดไฟแอร์ (Solar Air-Con System)

16.LAB 01

การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 1 (Off-Grid Solar Systm LAB – Part 1)

17.LAB 02

การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 2 (Off-Grid Solar Systm LAB – Part 2)

18.LAB 03

การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 3 (Off-Grid Solar Systm LAB – Part 3)

19.Final

บทส่งท้ายและแนะนำอุปกรณ์โซล่าเซลล์


เอกสารประกอบการอบรม

 

RICh Solar's Training

เอกสารการอบรมหัวข้อ พื้นฐานไฟฟ้า และการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ (หัวข้อที่ 2-13)


Hybrid off grid Training

เอกสารการอบรมหัวข้อ ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริดแรงดันสูง (หัวข้อที่ 14)

 

SONNER_PresentationSN version2

เอกสารการอบรมหัวข้อ ระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำ และระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดไฟแอร์ (หัวข้อที่ 15)

 

Battery_and_Time Calculation

เอกสารการคำนวณความจุของแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลด (ศึกษาเพิ่มเติม)

Section 1: คอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์

รีวิวหลักสูตรนี้
Average from 1 รีวิว

ยังไม่มีรีวิว...เกี่ยวกับผู้สอน